Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Een groene visie op drugs

Cannabisgebruikers lopen meer schade op door juridische tussenkomsten dan door het gebruik op zich. (VAD - Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen).

Drugs zijn alom aanwezig in onze samenleving en we weten dat genotsmiddelen van alle tijden zijn. Helaas nemen dat de problemen verbonden aan het gebruik en misbruik van deze middelen alsmaar toe. Het gaat dan zowel over illegale als legale drugs: we mogen niet vergeten dat ook de legale middelen (alcohol en tabak) de volksgezondheid grote schade toebrengen.

In onze samenleving is de dwang tot presteren maar ook tot consumeren heel groot. De combinatie van deze twee elementen zorgt ervoor dat het gebruik van stimulerende- en genotsmiddelen, waarvan het aanbod groot en gevarieerd is, stijgt.

Enerzijds is er het traditionele gebruik: als tegengewicht voor de maatschappelijke druk zoekt de mens naar ontspanning. Anderzijds worden er middelen aangewend om het tempo die de prestatiedruk oplegt, vol te houden. Niet iedereen kan even goed met die druk om. Pepmiddelen, antidepressiva, slaapmiddelen houden op een artificiële manier het ritme draaglijk. Onafgezien van de reden waarom men is beginnen gebruiken, behoren ook hardnekkige koffie- en nicotineverslavingen tot de sfeer van stressgerelateerde gewoonten. De relatie tussen onze prestatie- en consumptiecultuur en het gebruik van drugs illustreert dat de problematiek iedereen aanbelangt. In het uitgaansleven spreekt men over recreatiedrugs, er is doping in de sport. En een feestje is niet geslaagd zonder alcohol of als je niet drinkt heb je geen succes. Althans, dat is wat de reclame ons wil doen geloven. In de blokperiode zoekt menig student zijn toevlucht tot stimulerende middelen.

Geen enkele drug of genotsmiddel is onschadelijk. Maar niet alle drugs zijn even schadelijk. Druggebruik kan drugmisbruik worden, en drugmisbruik kan levens ruïneren en gezinnen kapot maken. Het is daarom essentieel dat de overheid deze problematiek ter harte neemt. Een algemeen preventiebeleid is daarbij essentieel. Het uitgangspunt is dat het gebruik van drugs, buiten medisch verantwoorde doeleinden, dient ontraden te worden.

Een beleid ten aanzien van de illegale drugs dat alleen maar repressief is en geen onderscheid maakt tussen de verschillende middelen, schiet zijn doel voorbij. Want illegale drugs vormen een makkelijke exploitatiebron voor criminele individuen en organisaties die zich via de handel in deze drugs schaamteloos verrijken en de volksgezondheid daarmee nog sterker in gevaar brengen.

Wat wil Groen!

Het uitgangspunt van Groen! is de volksgezondheid: Groen! wil het drugmisbruik terugdringen. Een doorgedreven preventiebeleid is een absolute prioriteit

Een louter repressief beleid biedt geen oplossing. Het heeft geen zin om gebruikers van drugs in de gevangenis te stoppen en te vervolgen indien zij buiten het gebruik geen daden tegen de wet hebben gesteld.

Het onderscheid wat betreft het maatschappelijke risico van de verschillende illegale drugs maakt een genuanceerde aanpak noodzakelijk. Wetenschappelijke informatie (toxicologisch, farmacologisch,…) geeft aan dat cannabis eerder op dezelfde hoogte gebracht zou moeten worden als tabak en alcohol. Gecontroleerde legalisering van cannabis (in verbruik en verwerving) is daarom aangewezen.

Harddrugs komen wegens het onaanvaardbare hoge maatschappelijke risico niet in aanmerking komen voor legalisering. De handel in deze drugs moet keihard bestreden worden.

Hefbomen voor verandering

* Hulp eerder dan bestraffen

Een druggebruiker die buiten het gebruik geen strafbare feiten heeft gepleegd moet geholpen worden, hem of haar extra te laten lijden door te straffen heeft heel weinig zin. Groen! wil daarom het gebruik (van legale en illegale) drugs in de eerste plaats benaderen als een gezondheidsprobleem. Voorkomen is beter dan genezen; genezen is beter dan straffen. Preventie door informatie en door het aanleren van leefvaardigheden ontraadt druggebruik en voorkomt problematisch druggebruik. Medische hulp moet terugbetaalbaar zijn. Het bestaande hulpverleningsaanbod uitbreiden en optimaliseren door het bevorderen van samenwerking en netwerkvorming. Nieuwe methodieken implementeren zoals casemanagement en outreaching (het opzoeken van de cliënt in zijn eigen leefomgeving).

* Een wettelijk kader cannabisproducten

Groen! heeft voorstellen uitgewerkt voor een wettelijke regeling van de teelt, de distributie van de verkoop van cannabisproducten.

* In beslag genomen druggeld gebruiken voor preventie en hulp aan verslaafden

* Herziening van internationale verdragen

 België neemt initiatieven via de Verenigde Naties voor een procedure tot wijziging van het Enkelvoudig Verdrag, met de bedoeling om een minder repressief en meer realistisch internationaal drugbeleid toe te laten.

Het discriminatieverbod is geschonden wanneer voor een verschil in behandeling tussen twee of meerdere personen, situaties of gevallen geen redelijke verantwoording bestaat.

Bekijk het eens nuchter

In 2003 dronken de Belgen gemiddeld 96,2 liter bier, 23 liter wijn en 3,9 liter sterkedrank. Omgerekend betekent dit 733 glazen per persoon (World Drink Trends, 2005). Cattaert en Pacolet (2004) schatten dat België tussen de 378.843 en 568.265 probleemdrinkers telt.

 

Als alcohol toegelaten is, moeten alle andere minder gevaarlijke drugs ook toegelaten worden, anders is dit volgens de huidige wetten een zuivere vorm van discriminatie.